Szanowny Panie Profesorze

Miło mi poinformować, że

MINISTER OBRONY NARODOWEJ OGŁOSIŁ  II EDYCJĘ KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ INŻYNIERSKĄ, MAGISTERSKĄ I ROZPRAWĘ DOKTORSKĄ Z ZAKRESU SZTUCZNEJ INTELIGENCJI LUB NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ŁĄCZNOŚCI, POSIADAJĄCĄ POTENCJAŁ ZASTOSOWANIA W
OBSZARZE OBRONNOŚCI LUB BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA.

Poprzez ten Konkurs chcemy popularyzować wiedze i inspirować środowiska akademickie do prowadzenia badań i poszukiwania innowacyjnych rozwiązań. Naszą intencją jest docenienie absolwentów uczelni i młodych naukowców, których prace z zakresu sztucznej inteligencji i nowoczesnych technologii mogą znaleźć zastosowanie w obszarze obronności lub bezpieczeństwa państwa. Dlatego też pozwoliliśmy sobie wykorzystać publicznie dostępny adres mailowy Pana Profesora, wyrażając tym samym nadzieję, że zechce Pan Profesor przedstawić założenia konkursu zainteresowanym studentom i doktorantom uczelni.

KONKURS PRZEPROWADZANY ZOSTANIE W CZTERECH KATEGORIACH:

I.    konkurs na najlepszą pracę inżynierską i magisterską z zakresu sztucznej inteligencji, posiadającą potencjał zastosowania w obszarze obronności lub bezpieczeństwa państwa,

II.  konkurs na najlepszą pracę inżynierską i magisterską z zakresu nowoczesnych technologii w łączności, posiadającą potencjał zastosowania w obszarze obronności lub bezpieczeństwa państwa,

III. konkurs na najlepszą rozprawę doktorską z zakresu sztucznej inteligencji, posiadającą potencjał zastosowania w obszarze obronności lub bezpieczeństwa państwa,

IV. konkurs na najlepszą rozprawę doktorską z zakresu nowoczesnych technologii w łączności, posiadającą potencjał zastosowania w obszarze obronności lub bezpieczeństwa państwa.

Uczestnikami Konkursu w kategorii I i II mogą być osoby, które obroniły pracę inżynierską lub magisterską na uczelni, mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – nie wcześniej niż
1 października 2018 r.

Uczestnikami Konkursu w kategorii III i IV mogą być osoby, które obroniły rozprawę doktorską, na podstawie której podmiot, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nadał stopień naukowy doktora – nie wcześniej niż 1 października 2018 r.

SUMA NAGRÓD W KONKURSIE WYNOSI 86 000 ZŁ.

PRACE MUSZĄ BYĆ NAPISANE W JĘZYKU POLSKIM I MOŻNA JE ZGŁASZAĆ DO 13 SIERPNIA 2021 R. W FORMIE PAPIEROWEJ LUB ELEKTRONICZNEJ.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ W REGULAMINIE DOSTĘPNYM NA STRONIE:

https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/ii-edycja-konkursu-na-najlepsza-prace-inzynierska-magisterska-i-rozprawe-doktorska-z-zakresu-sztucznej-inteligencji-lub-nowoczesnych-technologii-w-lacznosci-posiadajaca-potencjal-zastosowania-w-obszarze-obronnosci-lub-bezpieczenstwa-panstwa

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM, W CELU DOSTARCZENIA DO JAK NAJWIĘKSZEJ GRUPY ODBIORCÓW UPRZEJMIE PROSIMY O ZAMIESZCZENIE INFORMACJI O KONKURSIE NA
STRONIE UCZELNI LUB ROZESŁANIE JEJ DO ABSOLWENTÓW UCZELNI.

W załączeniu przesyłamy szczegółowe informację odnośnie Konkursu oraz plakat Konkursu.

Z wyrazami szacunku,

Komitet Organizacyjny Konkursu