Szanowni Państwo

 

 

Uprzejmie informuję, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2234 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655) podpisał dwa zarządzenia Nr 388 i 389 (w załączeniu) i tak:

 

– Zarządzenie nr 388 z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP (2. stopień BRAWO) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

oraz

– Zarządzenie nr 389 z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego (3.stopień CHARLIE-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 

Dalsza realizacja, zgodnie z wytycznymi przekazanymi Państwu za liczbą dziennika R.ONB.253.14.2022, z dnia:

– 21 lutego 2022 roku w sprawie wprowadzenia 3.stopnia alarmowego 

CHARLIE–CRP oraz

– 16 kwietnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia 2.stopnia alarmowego BRAVOjak również innymi ustaleniami powstałymi na przestrzeni obowiązywania ww. stopni alarmowych.

Tym samym czas obowiązywania wprowadzenia wskazanych stopni alarmowych:

– drugiego stopnia alarmowego (2.stopień alarmowy BRAVO),

– trzeciego stopnia alarmowego CRP (3.stopień alarmowy CHARLIE-CRP),

 

zostaje przedłużony:

 

od dnia 1 grudnia 2022 roku od godziny 0,00  

do dnia 28 lutego 2023 roku, do godziny 23.59

 

Proszę o bezzwłoczne stosowanie się do poleceń zawartych w niniejszej wiadomości/piśmie/,  jak również we wcześniejszych dokumentach dotyczących trwających stanach podwyższone gotowości wynikających z ogłoszonych stopni alarmowy tj:

 

2.stopnia alarmowego BRAVO:

 

1/ prowadzenie akcji informacyjno-instruktażowej dla pracowników i studentów o podjętych działaniach;

2/ zachowanie wzmożonej czujności przez wszystkich pracowników, w tym zwłaszcza portierni, a także studentów na terenie całej Uczelni;

3/ zwrócenie szczególnej uwagi na wszelkie niestandardowe sytuacje i potencjalne zagrożenia, na przykład na:

– nietypowo zachowujące się osoby,

– pozostawione bez opieki w miejscach publicznych, ewentualnie w otwartych czasowo szatni na czas zajęć pakunków, toreb lub plecaków,

– samochody (szczególnie ciężarowe) zaparkowane z pobliżu miejsc zgromadzeń lub w nietypowych miejscach;

4/ poinformowanie podległego personelu o konieczności zachowania czujności  na wszelkie niepokojące zachowania osób przychodzących z poza Uczelni, zwłaszcza w godzinach wieczorowo-nocnych (korzystać z podglądu monitoringu);

5/ zwiększenie kontroli przez pracowników portierni kontroli osób wchodzących na teren obiektów, również w ciągu dnia;

6/ prowadzenie w ramach zadań administratorów obiektów, wzmożonych kontroli zarządzanych obiektów, w ramach obchodu w godzinach popołudniowych i wieczornych przez pracowników portierni;

7/ sprawdzenie działania instalacji alarmowych, przepustowości dróg ewakuacyjnych oraz funkcjonowania systemu rejestracji obrazu – monitoring wizyjny;

8/ sprawdzenie stanu zabezpieczenia obiektów oraz zamknięcia trwale wszystkich dodatkowych lub nieużywanych wejść do budynków szczególnie wydziałów;

9/ zlecenie podległym pracownikom Uczelni informowanie odpowiednich służb w przypadku zauważenia niepokojących sytuacji o których mowa w pkt. 1 lit. c i d („Stały Dyżur PCz.” tel. 373. Działu Bezpieczeństwa Pracy tel. 379,  Policji tel. 997 lub 112);

10/ zlecenie sprawdzenia środków łączności, aktualnych wykazów telefonów służbowych pracowników Uczelni, znajomości powyższych procedur, adresów poczty elektronicznej, zwłaszcza kierownictwa jednostek organizacyjnych PCz.

 

3.stopnia alarmowego CHARLIE CRP:

 

1) wprowadzenie wzmożonego monitorowania stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej lub systemów teleinformatycznych wchodzących w skład infrastruktury krytycznej, zwanych dalej „systemami”, oraz:

  1. a) monitorowanie i weryfikowanie, czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej,
  2. b) sprawdzanie dostępności usług elektronicznych,
  3. c) dokonywanie, w razie potrzeby, zmian w dostępie do systemów;

2) poinformowanie pracowników Uczelni o konieczności zachowania zwiększonej czujności w stosunku do stanów odbiegających od normy, w szczególności osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo systemów;

3) sprawdzenie kanałów łączności z innymi, właściwymi dla rodzaju stopnia alarmowego CRP (MEiN), podmiotami biorącymi udział w reagowaniu kryzysowym, dokonanie weryfikacji ustanowionych punktów kontaktowych z zespołami reagowania na incydenty bezpieczeństwa teleinformatycznego właściwymi dla rodzaju działania;

4) dokonanie przeglądu stosownych procedur oraz zadań związanych z wprowadzeniem stopni alarmowych CRP (UCI), w szczególności dokonanie weryfikacji posiadanej kopii zapasowej systemów w stosunku do systemów teleinformatycznych wchodzących w skład infrastruktury krytycznej oraz systemów kluczowych dla funkcjonowania organizacji, oraz weryfikacji czasu wymaganego na przywrócenie poprawności funkcjonowania systemu;

5) sprawdzenie aktualny stan bezpieczeństwa systemów oraz dokonanie oceny wpływu zagrożenia na bezpieczeństwo teleinformatyczne na podstawie bieżących informacji i prognoz wydarzeń;

6) informowanie na bieżąco o wszelkich zaistniałych incydentach w obszarach  bezpieczeństwa teleinformatycznego i efektach przeprowadzanych działań właściwych dla rodzaju działania;

7) zapewnienie dostępności w trybie alarmowym dla personelu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo systemów;

8) wprowadzenie dyżurów administratorów systemów kluczowych dla funkcjonowania organizacji oraz personelu uprawnionego do podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych;

9) po wprowadzeniu dyżurów administratorów systemów kluczowych dla funkcjonowania organizacji oraz personelu uprawnionego do podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa systemów, dokonanie przeglądu dostępnych zasobów zapasowych pod względem możliwości ich wykorzystania w przypadku zaistnienia ataku;

10) przygotowanie się do uruchomienia planów umożliwiających zachowanie ciągłości działania po wystąpieniu potencjalnego ataku, w tym:

  1. a) dokonanie przeglądu i ewentualnego audytu planów awaryjnych oraz systemów,
  2. b) przygotowanie się do ograniczenia operacji na serwerach, w celu możliwości ich szybkiego i bezawaryjnego zamknięcia.

 

 

W przypadku jakichkolwiek niejasności w związku z wprowadzonymi stopniami alarmowymi, proszę kontaktować się z stanowiskiem „Stałego Dyżuru” PCz,

– tel. służb. 34-3250-373;

– tel. kont.  694-410-337.

 

 

Z poważaniem,

 

Dyżurny

Stałego Dyżuru Politechniki Częstochowskiej

mgr Marek Struski