Programowanie Obrabiarek Sterowanych Numerycznie

V – edycja Studiów Podyplomowych w roku akademickim 2021/2022

Nabór rozpoczęty

Kierunek:                                Mechanika i Budowa Maszyn

Poziom kwalifikacji:              podyplomowe

Obszar kształcenia:              nauki techniczne

Nazwa studiów podyplomowych i jednostka prowadząca studia:

Programowanie Obrabiarek Sterowanych Numerycznie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

Ogólne cele kształcenia, zasady rekrutacji oraz opis wymagań wstępnych stawianych kandydatom wraz z określeniem przewidywanej liczby uczestników studiów:

Studia mają na celu przygotowanie słuchaczy do efektywnego wykorzystywania i eksploatowania maszyn i urządzeń automatyzacji systemów produkcyjnych oraz doskonalenia umiejętności w zakresie wdrażania nowoczesnych technologii. Rozwijanie wiedzy oraz umiejętności w zakresie programowania obrabiarek CNC, wdrażania nowoczesnych technologii obróbki skrawania oraz pracy z wykorzystaniem nowoczesnych obrabiarek. Rekrutację na studia przeprowadza Komisja Kwalifikacyjna, której przewodniczącym jest Kierownik studiów. Decyzje o przyjęciu lub nie przyjęciu kandydata na studia (po spełnieniu ustalonych regulaminem studiów kryteriów), podejmuje na wniosek Komisji jej Przewodniczący. Na studia podyplomowe mogą zostać przyjęte osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów technicznych, co najmniej pierwszego stopnia, tj: spełniają poziom 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Dokumenty wymagane do przyjęcia na studia:

 • wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe i kwestionariusz osobowy,
 • skierowanie z zakładu pracy (jeżeli Kandydat jest delegowany przez zakład pracy),
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych kierunki Mechanika i Budowa Maszyn lub pokrewnej (magisterskich, inżynierskich lub licencjatu),
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych i ich gromadzenie

Minimalna liczba uczestników: 12

Zasady naboru na studia: decyduje kolejność zgłoszeń

Czas trwania: dwa semestry

Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia studiów:

Termin rozpoczęcia: Październik 2021 roku

Termin zakończenia: Czerwiec 2022 roku

Opłata za studia i zasady odpłatności (opłata semestralna/roczna):

Koszt Studiów (2 semestry): Opłata za semestr 2 892,50 PLN z możliwością płatności w ratach.

Opłata za postępowanie kwalifikacyjne w kwocie 85,00 PLN wliczona została w koszt Studiów.

Plan studiów podyplomowych (siatka zajęć):

Studia podyplomowe trwają 2 semestry, całkowita liczba godzin zajęć realizowanego programu wynosi 210h i obejmuje 45 godzin wykładów oraz 165 godzin zajęć laboratoryjnych i projektowych wg ogólnej siatki przedstawionej w tabeli – zakładka program studiów

Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzone są w systemie niestacjonarnym, tj.: w soboty w godz. 8°° do 17° i niedziele w godzinach od 8°° do 15°°.

Studia adresowane są do absolwentów szkół wyższych, którzy ukończyli studia magisterskie lub zawodowe.

Absolwent jest przygotowany do:

 • realizacji procesów wytwarzania,
 • pracy w zespole,
 • koordynacji prac i oceny ich wyników,
 • sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technikami pomiarowymi.

Absolwent przygotowany jest do pracy w:

 • przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego oraz w innych zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn,
 • jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych oraz związanych z organizacją produkcji i automatyzacją procesów technologicznych,
 • jednostkach odbioru technicznego produktów i materiałów, jednostkach akredytacyjnych i atestacyjnych,
 • jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych,
 • innych jednostkach gospodarczych, administracyjnych i edukacyjnych wymagających wiedzy technicznej i informatycznej.
Licznik odwiedzin: 94