Zapisz się na Studia

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń oraz spełnienie przez Kandydata wymogów formalnych. O kolejności zgłoszeń decyduje data wpłynięcia dokumentów do sekretariatu Katedry Technologii i Automatyzacji.

Regulamin Studiów Podyplomowych

OSOBY ZAINTERESOWANE STUDIAMI PROSIMY O PRZESŁANIE:

  Kwestionariusza Osobowego

dyplomu ukończenia studiów wyższych (magisterskich lub inżynierskich / licencjackich), możliwe jest przesłanie kserokopii/skanu i przedstawienie do wglądu oryginału dyplomu w terminie późniejszym.

Dokumenty można przesyłać pocztą albo składać osobiście pod  adresem:

Katedra Technologii i Automatyzacji
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
Politechnika Częstochowska 

Al. Armii Krajowej 21
pokój 130
42-201 Częstochowa

z dopiskiem: POSN2021

Dokumenty można także przesłać drogą e-mailowa na adres: